GDPR

Behandling av dina personuppgifter

Hyresgäst hos Förvaltnings AB Malmöborg – Behandling av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Förvaltnings AB Malmöborg och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Förvaltnings AB Malmöborg tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@malmoborg.se.

 

Vilken information samlar vi in?

 • När du ansöker om att bli hyresgäst hos Förvaltnings AB Malmöborg överlämnar du frivilligt över dina uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgift om arbetsgivare, lön m.m. Dessa uppgifter behövs för att behandla din hyresansökan samt för att hantera frågor löpande under hyrestiden.
 • Uppgifterna som du lämnar i din ansökan utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och den svenska kompletterande dataskyddslagen (2018:218). Även andra personuppgifter om dig kan komma att behandlas under medlemskapet.
 • Varför behöver vi dina uppgifter?

I samband med din ansökan utför Förvaltnings AB Malmöborg en solvenskontroll vilket är ett av kriterierna för är kunna få ett hyreskontrakt. För att Förvaltnings AB skall kunna upprätta ett hyreskontrakt med dig måste vi inhämta och lagra samtliga uppgifter om dig. Rent juridiska behöver vi spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. Hyreslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Förvaltnings AB Malmöborg behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera
dina person- och kontaktuppgifter
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig / Fastighetsägaren
För att kunna förmedla hyresavtal och tjänster till dig Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig / Fastighetsägaren
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen Följa tillämplig lagstiftning

 

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose ert och vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig vakanta lägenheter. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en lägenhetsvisning eller köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevant information. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Förvaltnings AB Malmöborgs behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

 

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning, solvenskontroll. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Förvaltnings AB Malmöborg säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Creditsafe. Kreditupplysningsföretag, Utför solvenskontroll vid ansökan av lägenheter.
 • Hyresgästföreningen. Hyresgästorganisation verkar för att ta tillvara på hyresgästernas intresse. Vid kommunikation med hyresgästföreningen delar vi med oss av dina uppgifter för att identifiera och handlägga eventuella ärende. Kontakt sker vid tvister samt hyresförhandlingar.
 • Myndighet & Domstol.  Vid tvist mellan hyresgäst och Förvaltnings AB Malmöborg kan målet avgöras i domstol. Var vid vi lämnar information om aktuell hyresgäst.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem
 • Inkasso & Kronofogden. Indrivning av hyresskulder.
 • Entreprenörer. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med entreprenörer som utför diverse hantverk i din lägenhet. Vi delar namn, adress och telefonnummer.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Förvaltnings AB Malmöborg och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Förvaltnings AB Malmöborg under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Förvaltnings AB Malmöborg gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Förvaltnings AB Malmöborg vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
 • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta info@malmöborg.se om du har fler frågor.

 

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

 

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder inte cookies i syftet att registrera eller spara uppgifter om dig. Cookie-filen är helt anonym och innehåller ingen personlig information om dig. Den används för att förbättra upplevelsen på hemsidan. Du kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Dock kan detta innebära att vissa funktioner på hemsidan inte kommer fungera längre.

 

Kontaktuppgifter till Förvaltnings AB Malmöborg

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Förvaltnings AB Malmöborg enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på info@malmöborg.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

 

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är FÖRVALTNINGS AB MALMÖBORG (orgnr. 556443-8132) med besöksadress Skrittgatan 6, 213 77 MALMÖ Tel: 040-23 88 90
E-post: info@malmborg.se, Web: www.malmoborg.se


Uppdaterad 2020-09-06

 

KONTAKTUPPGIFTER

Förvaltnings AB Malmöborg
Skrittgatan 6
213 77 Malmö

Tel: 040-238890

Öppettider
Vardagar 09.30-15.00
Lunchstängt 12:00-13:00

Se avvikande öppettider här